Ogólne Warunki Umowy o świadczenie usług Żurawia Pływającego „Maja”

I. Postanowienia wstępne

 1. Ogólne Warunki Umowy o świadczenie usług zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Zlecającego przez Polskie Ratownictwo Okrętowe Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-558), ul. Miodowa 26, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000616517, REGON: 000144880, NIP: PL5860104397, zwaną w dalszej części PRO lub Zleceniobiorcą.
 2. Na podstawie Umowy o świadczenie usług Żurawia Pływającego MAJA (zwaną dalej Umową) Zlecający zleca PRO świadczenie usług wymienionych w Umowie na zasadach jak w Umowie oraz niniejszych OWU oraz zobowiązuje się do zapłaty za wykonane usługi na zasadach jak w Umowie oraz niniejszych OWU.

II. Warunki świadczenia usług

 1. Podstawą świadczenia usług przez PRO jest :
a)     podpisana przez obie strony Umowa o świadczenie usług żurawia pływającego MAJA (Umowa) oraz
b)      niniejsze Ogólne Warunki umowy o świadczenie usług żurawia pływającego MAJA (OWU) oraz
c)      sporządzony przez Zlecającego Plan świadczenia usług lub
d)      przekazane PRO Zlecenie świadczenia usług oraz
e)      instrukcje i wytyczne Przedstawiciela Zlecającego w trakcie realizacji usługi.
 1. Datę i godzinę świadczenia usług strony ustalają z minimalnym wyprzedzeniem 24 godzin. PRO ma prawo do odmowy przyjęcia usługi do wykonania bez podania przyczyny. PRO ustala maksymalny czas świadczenia usługi na podstawie danej Umowy.
 2. Przez podpisanie Umowy Zlecający akceptuje niniejsze OWU. W sytuacji gdy przed podpisaniem przez obie strony Umowy Zlecający wpłaca zaliczkę na świadczenie usług, wpłata zaliczki również oznacza akceptację Zlecającego zasad świadczenia usług zgodnie z niniejszymi OWU.
 3. Zlecający przed podpisaniem Umowy o świadczenie usług zobowiązany jest dostarczyć PRO :
a)      Plan świadczenia usług lub Zlecenie świadczenia usług zawierające dane niezbędne do wykonania usługi, w tym w szczególności: szczegółowy opis usługi poprzez wskazanie konkretnych czynności oraz sposobu ich realizacji, ilość ładunków, ich wagi, miary, lokalizacje, inne istotne dane i wytyczne dotyczące sposobu wykonania usługi, a także osobę upoważnioną do reprezentowania Zlecającego podczas realizacji usługi (Przedstawiciel Zlecającego) oraz numer telefonu do ww Przedstawiciela Zlecającego;
b)      wszelkie dokumenty i oświadczenia niezbędne do rozliczeń księgowych i podatkowych wykonanych usług według spisu jak w załączniku nr 2, względnie innych dokumentów wymienionych w Umowie lub do których dostarczenia Zlecający został wezwany. Jeżeli na skutek okoliczności niezależnych od Zlecającego, Zlecający nie może dostarczyć dokumentów przed podpisaniem Umowy, dokumenty o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną dostarczone PRO najpóźniej 3 dnia po podpisaniu Protokołu wykonania usług na zasadach jak w niniejszych OWU. Po upływie tego terminu PRO wystawi fakturę VAT obejmującą należne wynagrodzenie oraz podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym z zastosowaniem stawki VAT 23%). Po dostarczeniu wymaganych dokumentów przez Zlecającego oraz spełnieniu wszystkich ustawowych wymogów PRO może skorygować fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności w zakresie zastosowania innej stawki VAT.  
 1. Plan świadczenia usług oraz Zlecenie świadczenia usług, o których mowa powyżej mogą być sporządzone i przekazane PRO w każdej dopuszczalnej prawem formie, tj. w szczególności: na piśmie, drogą e-mail, ustnie.
 2. Plan świadczenia usług, wedle uznania stron może zostać umieszczony również w pkt 8, i 9 Umowy, bądź też stanowić odrębny dokument. W przypadku gdy Plan świadczenia usług lub Zlecenie świadczenia usług zostaną sporządzone w formie odrębnego dokumentu, stanowić one będą integralną część Umowy.
 3. W przypadkach nagłych i niecierpiących zwłoki realizacja usługi przez PRO na rzecz Zlecającego może odbyć się na podstawie Zlecenia świadczenia usług. W przypadku podjęcia się przez PRO realizacji świadczenia usługi na rzecz Zlecającego ich realizacja odbywa się na zasadach jak w niniejszych OWU, które są dokumentem wiążącym obie strony.
 4. Zlecający ponosi pełną odpowiedzialność za błędy, niedokładności i nieścisłości dokumentów wymienionych w ust 4 pkt a i b powyżej. Zlecający ponosi odpowiedzialność za niedostarczenie lub niedostarczenie w wymaganym przez PRO terminie, dokumentów i oświadczeń niezbędnych do rozliczeń księgowych i podatkowych wykonanych usług i powstałych z ww tytułu szkód. W sytuacji konieczności poniesienia przez PRO dodatkowych kosztów (w tym podatków i innych opłat) z tytułu braku dokumentów o których mowa powyżej, Zlecający zobowiązuje się zapłacić wszelkie powstałe z tego tytułu koszty oraz zwolnić PRO z wszelkiej odpowiedzialności wobec podmiotów trzecich.
 5. Zlecający zobowiązany jest do zapewnienia w trakcie realizacji usługi swojego należycie umocowanego przedstawiciela – Przedstawiciel Zlecającego. Uznaje się, iż osoba wskazana jako Przedstawiciel Zlecającego posiada stosowne umocowanie do reprezentowania Zlecającego podczas realizacji Umowy.
 6. Zlecający poprzez podpisanie Umowy oświadcza, iż zapoznał się ze stanem technicznym żurawia pływającego MAJA oraz osprzętem dostępnym na pokładzie żurawia (dalej zwanym żurawiem). W przypadku konieczności użycia innego lub dodatkowego osprzętu takiego jak szekle, liny zawiesia, trawersy, rozpornice, dynamometry i inne, Zlecający przygotowuje je we własnym zakresie i na swój koszt oraz przedstawia je PRO do akceptacji przed rozpoczęciem świadczenia usług.
 7. Żuraw nie może pracować:
-        przy stanie morza przekraczającym 3;
-        przy sile wiatru przekraczającej 10 m/s;
-        w przypadku niewystarczającego oświetlenia miejsca pracy;
-        w akwenie, w którym występuje zalodzenie;
-        gdy wagi ładunków w powiązaniu z wysięgami i wysokością podnoszenia będą przekraczały bezpieczne parametry pracy żurawia.
 1. W braku odmiennych uzgodnień Stron w Umowie, PRO w ramach realizacji usług nie wykonuje, nie ponosi kosztów ani odpowiedzialności w szczególności za:
a)      czynności wykonywane przez poddźwigowego Zlecającego współpracującego z dźwigowym żurawia pływającego MAJA;
b)      podczepianie do haku żurawia MAJA ładunku;
c)       odczepianie z haku żurawia MAJA ładunku;
d)      manewrowanie / stabilizowanie ładunku za pomocą lin odciągowych;
e)      mocowanie ładunku do pokładu żurawia pływającego MAJA oraz demontaż mocowania;
f)       dostaw materiałów do mocowania (sztauerskich);
g)      cumowania żurawia od strony lądu;
h)      prac przy ładunku na pokładzie żurawia wykonywanych na wysokości;
i)        łamania lodu;
j)        ubezpieczenia ładunku;
k)      nadzoru rzeczoznawców.
W razie konieczności realizacji czynności opisanych powyżej w pkt a – k powyżej, koszt i ryzyko ich realizacji ponosi w całości Zlecający.
 1. Zlecający zapewni na własny koszt i ryzyko udział w realizacji usługi następujących osób:
a)      Przedstawiciela Zlecającego prowadzącego przeładunek;
b)      poddźwigowego wydającego polecenia operatorowi żurawia pływającego MAJA;
c)       zespołu podczepiającego  (odczepiającego) ładunek do haka żurawia pływającego MAJA;
d)      zespołu manewrującego ładunkiem na haku żurawia MAJA;
e)      cumowników;
f)       personelu pracującego na wysokości;
g)      rzeczoznawcę nadzorującego przeładunek – o ile jest to wymagane przez ubezpieczyciela ładunku
Zlecający gwarantuje, iż osoby wymienione w pkt a-g będą posiadały stosowne kwalifikacje wymagane przez przepisy prawa.
 1. Ze względu na bezpieczeństwo ludzi, ładunku i żurawia, PRO ma prawo narzucić dodatkowe ograniczenia i wymagania dla pracy żurawia.
 2. W przypadku przekroczenia bezpiecznych parametrów pracy żurawia, świadczone usługi zostaną bezzwłocznie przerwane. Zlecającemu nie przysługują z powyżej wymienionego tytułu żadne roszczenia wobec PRO.
 3. W przypadku występowania zalodzenia w miejscu pracy żurawia lub na drodze pomiędzy miejscem postoju żurawia a miejscem pracy żurawia, na wniosek PRO, Zlecający zapewni na swój koszt pomoc holowników.
 4. Zlecający zobowiązany jest zapewnić na swój koszt i ryzyko wszelkie pozostałe czynności i działania (w tym związane z udziałem innych podmiotów) nie zastrzeżone w niniejszych OWU wprost dla PRO, jeżeli okażą się konieczne do prawidłowej i bezpiecznej realizacji usług.

III. Zasady dotyczące wynagrodzenia za świadczone usługi

 1. Wynagrodzenie PRO z tytułu świadczenia usług liczone jest zgodnie z Cennikiem usług żurawia pływającego Maja (Załącznik nr 1), zwanego w dalszej części Cennikiem, jako opłaty za czas pracy żurawia. Opłaty za czas pracy żurawia naliczane są za każdą rozpoczętą godzinę pracy zgodnie z Cennikiem. Opłaty nie mogą być dzielone na części.
 2. Czas pracy żurawia jest liczony od podniesienia ramienia żurawia do jego położenia. Czas niezbędny na założenie osprzętu na hak żurawia, jego zdjęcie lub zmianę, jest wliczany do czasu pracy żurawia.
 3. Przez podstawienie żurawia, o którym mowa w Umowie, rozumie się ogół czynności niezbędnych w celu dotarcia żurawia do miejsca pracy, oraz jego przygotowania do pracy, lub przygotowanie do pracy jeżeli dźwig znajdował się w miejscu pracy przed jej podjęciem. PRO nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe podstawienie żurawia zaś Zlecającemu nie przysługują z powyższego tytułu żadne roszczenia wobec PRO.
 4. Czas oczekiwania żurawia na podjęcie pracy rozpoczyna się w momencie zacumowania żurawia przy wskazanym w umowie nabrzeżu lub w momencie przybycia do basenu, kanału portowego przy nabrzeżu wskazanym w umowie jeżeli zacumowanie do niego było możliwe, jednak nie wcześniej niż o godzinie ustalonej w umowie.
 5. Wszystkie przestoje przed podjęciem pracy lub w jej trakcie, nie spowodowane przez PRO, będą zaliczane do czasu pracy żurawia lub opłaty przestojowej.
 6. Za wagę ładunku uznaje się jego wagę brutto, czyli wagę ładunku wraz z osprzętem do podnoszenia, opakowaniem i innymi elementami podnoszonymi wraz z ładunkiem. Wagę ciężaru ustala się na podstawie wskazań licznika zamontowanego na żurawiu.
 7. W przypadku pracy żurawia przy ciężarach z różnych przedziałów wagowych wymienionych w Cenniku usług, opłaty naliczane będą możliwie proporcjonalnie do czasu zaangażowania przy ładunkach z danego przedziału wagowego, a za czas zmiany przedziału wagowego będzie się uważać moment zdjęcia zawiesi z haka lub rozłączenia szekli, jeżeli zawiesia nie będą zmieniane.

 IV. Odpowiedzialność Stron

 1. PRO nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jakiejkolwiek szkody powstałej w wyniku wykonania usługi zgodnie z Planem świadczenia usług, Zleceniem świadczenia usług lub instrukcjami i wytycznymi Przedstawiciela Zlecającego lub osób którymi Zlecający posługuje się podczas realizacji usługi. Zlecający zobowiązany jest zwolnić PRO z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu szkody powstałej w związku z realizacją usługi zgodnie z Planem świadczenia usług, Zleceniem świadczenia usług lub instrukcjami i wytycznymi Przedstawiciela Zlecającego lub osób którymi Zlecający posługuje się podczas realizacji usługi.
 2. PRO nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jakiejkolwiek szkody powstałej w wyniku wykonania usługi w sytuacji jakiejkolwiek zmiany przez Zlecającego lub Przedstawiciela Zlecającego w trakcie realizacji usługi (bądź przed jej realizacją lecz po podpisaniu Umowy) któregokolwiek z parametrów Umowy (tj. w szczególności miejsca świadczenia usług, zakresu świadczonych usług, warunków i sposobu świadczenia usług bądź innych danych). Zlecający zobowiązany jest zwolnić w takim przypadku PRO z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu szkody powstałej w związku z realizacją takiej usługi.
 3. PRO nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jakiejkolwiek szkody powstałej w wyniku wykonania usługi w przypadku braku Planu świadczenia usług, Zlecenia świadczenia usług lub instrukcji Przedstawiciela Zlecającego lub osób którymi Zlecający posługuje się podczas realizacji usługi. Zlecający zobowiązany jest zwolnić PRO z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu szkody powstałej w związku z realizacją usługi w sytuacji braku Planu świadczenia usług, Zlecenia świadczenia usług wytycznymi Przedstawiciela Zlecającego lub osób którymi Zlecający posługuje się podczas realizacji usługi.
 4. Zlecający odpowiada za wszelkie prace prowadzone poza burtą żurawia. Załoga żurawia może pracować tylko na pokładzie żurawia i nie może wykonywać prac na wysokościach.
 5. Zlecający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na ładunku powstałe w trakcie realizacji Umowy. PRO nie ponosi odpowiedzialności za ładunek, jego opakowanie i zabezpieczenie jak i powierzone w trakcie realizacji usług mienie. Zlecający jest zobowiązany do ubezpieczenia ładunku.  
 6. PRO zwolnione będzie z obowiązku realizacji usług objętych Umową i na warunkach jak w Umowie, a także nie ponosi odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie oraz za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, w szczególności w przypadku:
a)      działania siły wyższej;
b)      przekroczenia przez Zlecającego terminów określonych w Umowie;
c)       zmiany przez Zlecającego jakichkolwiek warunków i sposobu świadczenia usług, zakresu usług i miejsca ich świadczenia;
d)      wystąpienia okoliczności związanych ze świadczeniem usług, za które odpowiedzialność ponosi Zlecający, bądź podmioty za których działanie PRO odpowiedzialności nie ponosi,
e)      wystąpienia okoliczności związanych ze świadczeniem usług, za które PRO nie ponosi odpowiedzialności;
f)       podstawienia przez Zlecającego niesprawnego technicznie ładunku;
g)      wystąpienia okoliczności związanych z nieprawidłowym przygotowaniem / zabezpieczeniem / opakowaniem ładunku;
h)      nie złożenia przez Zlecającego wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi.
 1. PRO może powołać się na siłę wyższą, jeżeli dotknęła ona inny podmiot, zobowiązany do świadczenia usług niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy.
 2. W przypadku, w którym ze względu na warunki atmosferyczne lub inne zdarzenia losowe, na które PRO nie ma wpływu, wykonanie przedmiotu umowy jest niemożliwe, PRO odstąpi od realizacji usług lub rozpocznie wykonywanie przedmiotu Umowy w terminie najbliższej dostępności żurawia o czym poinformuje Zlecającego.
 3. Wszelkie ryzyko i odpowiedzialność w zakresie realizacji usługi, wynikające z możliwości wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 6-8 powyżej, w tym ryzyko ponoszenia dodatkowych kosztów spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio przez te okoliczności obciąża Zlecającego. W przypadku braku realizacji usługi przez PRO lub odstąpienia od jej realizacji, Zlecającemu nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec PRO. Zlecający zobowiązany będzie ponieść wszelkie koszty powstałe ww sytuacjach i zwolnić PRO z wszelkiej odpowiedzialności wobec podmiotów trzecich.
 4. PRO odpowiada wyłącznie za szkody stanowiące rzeczywiste straty z wyłączeniem utraconych korzyści.

V. Potwierdzenie wykonania usługi i wynagrodzenie

 1. Potwierdzeniem wykonania usługi zgodnie z Umową będzie Protokół wykonania usługi (zwany dalej Protokołem) podpisany przez przedstawiciela PRO. Datą wykonania usługi jest data podpisu Protokołu przez przedstawiciela PRO. W sytuacji sporządzenia kilku Protokołów na usługi objęte jedną Umową ostatni Protokół stanowi potwierdzenie realizacji wszystkich usług objętych Umową i stanowić będzie podstawę do rozliczeń Wynagrodzenia dla PRO.
 2. Na podstawie Protokołu oraz obowiązującego Cennika PRO sporządza Kalkulację Wynagrodzenia dla PRO.   Kalkulacja stanowi załącznik do faktury VAT.
 3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty podpisania Protokołu przez Przedstawiciela PRO na podstawie wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy PRO. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu wynagrodzenia na konto PRO. Za zwłokę w zapłacie należności wynikających z faktury PRO może naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie.
 4. W sytuacji zlecenia PRO przez tego samego Zlecającego kolejnej usługi, termin płatności faktur wystawionych za zrealizowane już usługi ulega skróceniu do terminu realizacji kolejnej usługi. PRO może wstrzymać się z realizacją kolejnej usługi do czasu dokonania zapłaty za poprzednią usługę choćby termin płatności wskazany w tejże fakturze jeszcze nie minął.  
 5. PRO może żądać od Zlecającego zaliczki na poczet zamawianej usługi.
 6. Kursem obowiązującym do przeliczeń walutowych w związku z wykonaną usługą będzie średni kurs NBP Tabela A ogłoszony w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wykonania usługi.
 7. Zlecający poza wynagrodzeniem na rzecz PRO ponosi wszelkie inne koszty związane z wykonaniem usługi, w szczególności koszty opłat portowych, opłat za udostępnianie nabrzeża, koszty ewentualnych pozwoleń, wydania innych dokumentów oraz koszty realizacji czynności niezbędnych do realizacji usługi, które nie zostały w Umowie oraz niniejszych OWU wprost zastrzeżone dla PRO.

VI. Rozwiązanie umowy

 1. Zlecający może przed rozpoczęciem realizacji usługi przez PRO zrezygnować ze zlecenia. W takiej sytuacji zobowiązany jest poinformować niezwłocznie PRO na piśmie oraz drogą e-mail lub telefonicznie o rezygnacji oraz zobowiązuje się zapłacić w terminie 3 dni od daty rezygnacji opłatę za rezygnację w wysokości wskazanej w Umowie.
 2. PRO może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w razie zaistnienia przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Zlecającego, otwarcia postępowania układowego lub postawienia Zlecającego w stan likwidacji. PRO może także rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Zlecającego jakichkolwiek warunków Umowy. W sytuacji rozwiązania przez PRO umowy w trybie jak powyżej Zlecający, niezależnie od należnego wynagrodzenia za świadczenie usług, zapłaci PRO karę umowną w wysokości jak opłata uzgodniona dla rezygnacji przez Zlecającego ze zlecenia.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnego aneksu, wyłącznie za zgodą obu stron, chyba że niniejsze OWU lub Umowa stanowią inaczej. Wszelkie zmiany co do zakresu i rodzaju usług, miejsca lub sposobu ich wykonania podjęte już w trakcie realizacji usługi i nie potwierdzone pisemnym aneksem, będą potwierdzone w Protokole wykonania usług.
 2. W sprawach nie uregulowanych Umową oraz OWU odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy czy OWU okazało się nieważne albo bezskuteczne, nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne innym, zgodnym z prawem, postanowieniem realizującym możliwie najbardziej zbliżony cel gospodarczy i odzwierciedlającym pierwotną intencję stron.
 4. Za właściwy do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami Umowy strony uznają sąd właściwy dla miejsca będącego siedzibą PRO.
 5. Strony zastrzegają, że adresy dla doręczeń są tożsame z wskazanymi w Umowie. W przypadku zmiany adresu, strona której zmiana dotyczy jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie drugiej strony w formie pisemnej.
 6. Umowa oraz OWU mogą zostać sporządzone w dwóch wersjach językowych : polskiej i angielskiej. W razie wątpliwości interpretacyjnych obowiązująca jest wersja polska.