Polskie Ratownictwo Okrętowe jest przedsiębiorstwem armatorskim, z ponad 60-letnią tradycją.

Świadczymy usługi transportu morskiego i usługi dźwigowe dla przemysłu morskiego offshore, a w szczególności holowania oceaniczne, seismic support, usługi przeładunku i transportu towarów.

Misja przedsiębiorstwa - eksploatowanie nowoczesnej floty, z uwzględnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa ludzi, środowiska naturalnego, mienia i utrzymanie najwyższego poziomu jakości we wszystkich obszarach działalności.

Spełniamy wymagania uznanych międzynarodowych klasyfikatorów DNV GL i Polskiego Rejestru Statków. Posiadamy Dokumenty Zgodności, Certyfikaty Zarządzania Bezpieczeństwem ISM Code oraz Certyfikat ISO 9001:2008.

W dniu 27 lipca 2015 roku wdrożyliśmy do eksploatacji kolejną nowo wybudowaną jednostkę specjalistyczną AHTS ONYX z systemem DP2

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Polskie Ratownictwo Okrętowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Polskie Ratownictwo Okrętowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w dniu 17 września 2016 r. został wybrany Pan Piotr Wegner.

Ogłoszenia

1. Ogłoszenie - wezwanie uprawnionych pracowników do złożenia pisemnych oświadczeń o zamiarze nieodpłatnego nabycia udziałów spółki pod firmą Polskie Ratownictwo Okrętowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

WZÓR - oświadczenie o nabyciu udziałów

2. Ogłoszenie - zaproszenie uprawnionych podmiotów do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych za rok 2016

Rada Nadzorcza spółki Polskie Ratownictwo Okrętowe Spółka z o.o.
z siedzibą w Gdyni,
zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na:

 a)      przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych za okres od dnia 01.06.2016 do dnia 31.12.2016 roku oraz sporządzenie pisemnych opinii wraz z raportami dotyczącymi:

i)        spółki pod firmą Polskie Ratownictwo Okrętowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

ii)      Grupy kapitałowej Polskie Ratownictwo Okrętowe.

b)     przeprowadzenie przeglądu sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 zagranicznej spółki zależnej.

Zainteresowani proszeni są o złożenie ofert z proponowaną ceną za przeprowadzenie badania oraz terminem płatności w siedzibie spółki pod firmą Polskie Ratownictwo Okrętowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do dnia 18.10.2016 r. do godz. 16:00 lub przesłanie listem poleconym na adres: Polskie Ratownictwo Okrętowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Miodowa 26, 81-558 Gdynia.

W obu przypadkach oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „Nie otwierać. Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki”.

O terminie oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Spółki.

Wskazuje się na potrzebę obecności biegłego rewidenta na zwyczajnym lub nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników zatwierdzających sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy mających miejsce w Warszawie, a także na posiedzeniach Rady Nadzorczej spółki pod firmą Polskie Ratownictwo Okrętowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mających miejsce w Warszawie bądź w Gdyni w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe spółki.

Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać w szczególności:

a) informację o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

b) oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków
o wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

c) cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania,

d) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.

Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego powyżej nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie spółki pod firmą Polskie Ratownictwo Okrętowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 21.10.2016 r.

Rada Nadzorcza spółki zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy bądź odstąpienia od wyboru oferty – bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie spółki pod firmą Polskie Ratownictwo Okrętowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub drogą elektroniczną e-mail: biuro@progdynia.pl do dnia 18.10.2016 r. do godz. 16:00.

STATS: 60612