Polskie Ratownictwo Okrętowe jest przedsiębiorstwem armatorskim, z ponad 60-letnią tradycją.

Świadczymy usługi transportu morskiego i usługi dźwigowe dla przemysłu morskiego offshore, a w szczególności holowania oceaniczne, seismic support, usługi przeładunku i transportu towarów.

Misja przedsiębiorstwa - eksploatowanie nowoczesnej floty, z uwzględnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa ludzi, środowiska naturalnego, mienia i utrzymanie najwyższego poziomu jakości we wszystkich obszarach działalności.

Spełniamy wymagania uznanych międzynarodowych klasyfikatorów DNV GL i Polskiego Rejestru Statków. Posiadamy Dokumenty Zgodności, Certyfikaty Zarządzania Bezpieczeństwem ISM Code oraz Certyfikat ISO 9001:2008.

W dniu 27 lipca 2015 roku wdrożyliśmy do eksploatacji kolejną nowo wybudowaną jednostkę specjalistyczną AHTS ONYX z systemem DP2

OGŁOSZENIE RADY NADZORCZEJ Polskiego Ratownictwa Okrętowego sp. z o.o. z dnia 24.08.2016 r. - postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Spółki pod firmą Polskie Ratownictwo Okrętowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdyni (81-558) przy ul. Miodowej 26

 na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U.2003.55.476 z późn. zm.), ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

 Rada Nadzorcza Polskiego Ratownictwa Okrętowego Sp. z.o.o. ustala następujące zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego:

  1. Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego, powinni spełniać następujące warunki:

a)      ukończenie studiów wyższych,

b)      posiadanie co najmniej 5 letniego stażu pracy,

c)      biegła znajomość języka angielskiego,

d)      korzystanie z pełni praw publicznych,

e)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

f)       niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych

 

  1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać :

a)     CV lub życiorys,

b)     list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które ubiega się kandydat, zawierający w szczególności :

-  adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej,

-  wyrażenie zgody na kandydowanie,

c) oświadczenia o :

-          ukończeniu studiów wyższych,

-          co najmniej pięcioletnim stażu pracy na stanowisku kierowniczym,

-          korzystaniu z pełni praw publicznych,

-          posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

-          niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

-          braku toczących się wobec kandydata postępowań karnych lub karnoskarbowych, zarówno przygotowawczych, jak i sądowych, jak również jakichkolwiek postępowań w przedmiocie ograniczenia lub zakazu zajmowania stanowisk w organach spółek prawa handlowego,

-          wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Ratownictwo Okrętowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922)”;

-          złożeniu oświadczenia lustracyjnego – w przypadku kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku.

d)         dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, w oryginałach lub odpisach(w tym między innymi dyplom ukończenia studiów wyższych, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydatów). Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

 

  1. Zgłoszenia kandydatów należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu”, w siedzibie Spółki przy ul. Miodowej 26, 81-558 Gdynia, w terminie do dnia 9 września 2016 r. do godz. 16.00.
  2. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu do ich złożenia nie podlegają rozpatrzeniu.
  3. Otwarcie zgłoszeń i ich weryfikacja pod względem spełnienia wymogów formalnych nastąpi w dniu 10 września 2016 r. o godzinie 10:00
  4. O dopuszczeniu do postępowania oraz zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
  5. Zakwalifikowani kandydaci, mogą zapoznać się z dokumentami zawierającymi podstawowe informacje o Spółce, w dniach od 12 do 16 września 2016 r. w godzinach 09:00-16:00 po uprzednim podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności uzyskanych informacji. Oświadczenie o zachowaniu poufności jest dostępne w siedzibie Spółki przy ul. Miodowej 26 w Gdyni.
  6. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w dniu 17 września 2016 r. od godziny 09.30, w siedzibie Spółki przy ul. Miodowej 26, 81-558 Gdynia. Dopuszcza się kontynuowanie rozmów w dniach następnych.
  7. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegać będą:

a)   wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

b)   znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

c)   znajomość funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,

d)   doświadczenie niezbędne do pełnienia funkcji Członka Zarządu w Spółce;

 

oraz dodatkowo:
wiedza z zakresu:

a) rachunkowości,
b) oceny projektów inwestycyjnych,
c) finansów przedsiębiorstwa,
d) audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
e) planowania zadań i zasobów,
f) zarządzania jakością i bezpieczeństwem,
g) analizy rynku i konkurencji,
h) marketingu,
i) promocji,
j) sprzedaży,
k) public relations,
l) zasad i przepisów prawa pracy,
m) roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników,
n) zbiorowych stosunków pracy,
o) polityki rekrutacyjnej,
p) systemu ocen i motywacji,
r) szkoleń i rozwoju pracowników,
s) bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

10. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.
11. Niezgłoszenie się kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowane będzie jako rezygnacja z udziału w postępowaniu.
12. O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
13. Dokumenty złożone przez osoby których zgłoszenia nie spełniały wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz które przedłożyły zgłoszenia po upływie terminu o którym mowa w pkt 3 niniejszych zasad, jak również dokumenty złożone przez kandydatów którzy nie zostali powołani na stanowisko Prezesa Zarządu, zostaną im zwrócone. Osoby te będą mogły odebrać przedmiotowe dokumenty w terminach podanych im po zakończeniu określonego etapu postępowania kwalifikacyjnego. W razie nieodebrania przedmiotowych dokumentów w tych terminach zostaną one wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w zgłoszeniu
14. W każdym czasie, bez podania przyczyn, Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydatów.
15. Objęcie stanowiska w Zarządzie Spółki, przez powołanego uchwałą Rady Nadzorczej Prezesa Zarządu, nastąpi z dniem określonym w uchwale Rady Nadzorczej.

STATS: 52869