Polskie Ratownictwo Okrętowe jest przedsiębiorstwem armatorskim, z ponad 60-letnią tradycją.

Świadczymy usługi transportu morskiego i usługi dźwigowe dla przemysłu morskiego offshore, a w szczególności holowania oceaniczne, seismic support, usługi przeładunku i transportu towarów.

Misja przedsiębiorstwa - eksploatowanie nowoczesnej floty, z uwzględnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa ludzi, środowiska naturalnego, mienia i utrzymanie najwyższego poziomu jakości we wszystkich obszarach działalności.

Spełniamy wymagania uznanych międzynarodowych klasyfikatorów DNV GL i Polskiego Rejestru Statków. Posiadamy Dokumenty Zgodności, Certyfikaty Zarządzania Bezpieczeństwem ISM Code oraz Certyfikat ISO 9001:2008.

W dniu 27 lipca 2015 roku wdrożyliśmy do eksploatacji kolejną nowo wybudowaną jednostkę specjalistyczną AHTS ONYX z systemem DP2

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Polskie Ratownictwo Okrętowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Polskie Ratownictwo Okrętowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w dniu 17 września 2016 r. został wybrany Pan Piotr Wegner.

Ogłoszenia

1. Ogłoszenie - wezwanie uprawnionych pracowników do złożenia pisemnych oświadczeń o zamiarze nieodpłatnego nabycia udziałów spółki pod firmą Polskie Ratownictwo Okrętowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

WZÓR - oświadczenie o nabyciu udziałów

Zarząd

spółki pod firmą Polskie Ratownictwo Okrętowe
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdyni, ul. Miodowa 26, 81-558 Gdynia

działając na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji
i prywatyzacji
(Dz. U. z 2016r., poz. 981 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników
(Dz. U. z 2003r. Nr 35, poz. 303 z późn. zm.)

wzywa uprawnionych pracowników do złożenia pisemnych oświadczeń o zamiarze nieodpłatnego nabycia udziałów

spółki pod firmą Polskie Ratownictwo Okrętowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 w terminie do dnia 1 grudnia 2016 r. w Sekretariacie spółki Polskie Ratownictwo Okrętowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Miodowa 26, 81-558 Gdynia.

Oświadczenie może być również przesłane listem poleconym.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przez uprawnionych pracowników rozumie się:

 a) osoby będące w dniu wykreślenia z rejestru komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Polskie Ratownictwo Okrętowe, tj. w dniu 1 czerwca 2016 r. pracownikami tego przedsiębiorstwa,
b) osoby fizyczne, które w dniu wykreślenia komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców były stroną umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym, zawartej na podstawie przepisów rozdziału 8a ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U.
z 2013r., poz. 1384 z późn. zm.),
c) osoby, które przepracowały co najmniej dziesięć lat w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym oraz jego poprzedniku, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę albo z przyczyn niedotyczących pracowników.
d) osoby, które po przepracowaniu dziesięciu lat w przedsiębiorstwie państwowym podlegającym prywatyzacji oraz jego poprzedniku, zostały przejęte przez inne zakłady pracy w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).

Niezłożenie oświadczenia w podanym terminie powoduje utratę prawa do nieodpłatnego nabycia udziałów.

 Oświadczenie uprawnionego pracownika zawiera:
1) imię i nazwisko oraz imię ojca uprawnionego pracownika,
2) numer ewidencyjny PESEL,
3) serię i numer dowodu tożsamości,
4) miejsce zamieszkania i adres,
5) zamiar nieodpłatnego nabycia udziałów od Skarbu Państwa,
6) datę złożenia oświadczenia,
7) podpis uprawnionego pracownika.

Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów może być wykorzystane przez uprawnionych pracowników tylko w jednej spółce.

Łącznie z oświadczeniem o zamiarze nieodpłatnego nabycia udziałów uprawniony pracownik składa pisemne oświadczenie o nieskorzystaniu z prawa do nieodpłatnego nabycia udziałów (lub akcji) w innej spółce.

Lista uprawnionych pracowników zostanie wywieszona w dniu 2 stycznia 2017 r. w gablocie znajdującej się w korytarzu przy wejściu do siedziby spółki Polskie Ratownictwo Okrętowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Miodowej 26, 81-558 Gdynia na okres miesiąca.

Reklamacje dotyczące pominięcia uprawnionego na liście lub sprostowania okresu zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym oraz jego poprzedniku należy składać
w formie pisemnej do dnia 2 lutego 2017 r. w Sekretariacie spółki Polskie Ratownictwo Okrętowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Miodowej 26, 81-558 Gdynia. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, bądź poświadczające okres zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym oraz jego poprzedniku.

Reklamacje będą rozpatrywane w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty ich złożenia.

Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje tok postępowania reklamacyjnego.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Spółka poinformuje wnoszącego na piśmie.

Zbywanie udziałów uprawnionym nastąpi po zbyciu przez Skarb Państwa pierwszych udziałów na zasadach ogólnych, o czym uprawnieni zostaną poinformowani odrębnymi ogłoszeniami.

STATS: 66796